رسید های پرداخت حقوق باید چگونه باشند؟-حساب آموزان

"آموزش حسابداری ویژه بازار کار را با حساب آموزان فراگیرید"

? رسید های بدون مبلغ برای تسویه کارکنان فاقد ارزش است.

?حسابدار ها معمولا" پس از پرداخت حقوق اسفند و عیدی و سنوات پایان سال یا طی دوره اقدام به دریافت رسیدی از کارکنان با مضمون زیر مینمایند:

?? اینجانب ...................... تایید مینمایم که کلیه حق و حقوق خود شامل حقوق، اضافه کاری، عیدی ، سنوات و ... را از شرکت ................. دریافت نمودم.
نام و امضاء ??

? در صورت شکایت کارگر ؛ این رسید فاقد ارزش قانونی کامل بعنوان سندی محکم برای ارائه در محاکم اداره کار و رد شکایت کارگر است. یعنی شما محکوم می شوید ....

?رسید بایستی دارای ریز و جمع مبلغ و امضاء و اثر انگشت باشد:

??اینجانب .................. تایید مینمایم که کلیه حق و حقوق خود را تا تاریخ .................... از شرکت .................... به شرح ذیل دریافت نموده و بدینوسیله حق هرگونه مطالبه را از خود سلب مینمایم.
- حقوق: ................................... ریال
- اضافه کاری: ........................... ریال
- عیدی: .................................... ریال
- سنوات: ................................. ریال
- حق مرخصی: ........................ ریال
- سایر: ...................................... ریال
- جمع: ...................................... ریال

نام و نام خانوادگی:
امضاء و اثر انگشت : ??

? تنها در این حالت است که اداره کار رسید شما را به عنوان سندی معتبر قبول می نماید.

? توجه داشته باشید که در صورت شکایت کارگر، این شما هستید که باید با ارائه مستندات مورد قبول موضوع را ثابت کنید نه او.

"حساب آموزان مجری آموزش حسابداری ویژه بازار کار"