آیین نامه تحریر دفاتر قانونی-حساب آموزان

"آموزش حسابداری ویژه بازار کار را با حساب آموزان فراگیرید"

?بر اساس ماده اول آیین نامه نگهداری دفاتر قانونی و اسناد و مدارک ، مقررات این آیین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان را با رعایت مقررات مربوط ارایه می کنند. همچنین مودیان در انتخاب یکی از روش های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سال های بعد باید همان رویه را اعمال نمایند.
در صورتیکه به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را برای صورت های مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند.

❓جا افتادن اسناد ؟

?در صورتی که در زمان تحریر دفاتر یک سند جا بماند و ثبت نشود بهترین کار این است که در سند های بعدی جایی که همان حساب های سند ثبت نشده گردش داده شده اند مبلغ آن سند هم اعمال شود و فقط با خط قرمز بر رقم خط کشیده شود و رقم اصلاح شود.

✔️نحوه نگارش دفاتر

✅روش سند به صورت کل
جهت تحریر دفاتر در دفتر روزنامه عنوان حساب ها را به صورت حساب کل ثبت نمایید و نیازی به مشخص کردن حساب در سطح معین یا تفضیل نمی باشد.

✅روش تراز به صورت کل
هنگام تحریر دفتر روزنامه در پایان هر صفحه جمع صفحه را وارد کنید در این حالت میتوانید یک تراز کل از ابتدا تا پایان سند ثبت شده در دفتر روزنامه بگیرید جمع تراز کل باید برابر با جمع دفتر باشد.

❓نقل به صفحه چیست؟
در پایان هر صفحه در دفتر روزنامه باید جمع را وارد و به شرح توضیح داده شده کنترل نمایید سپس جمع را به بالای صفحه بعد انتقال دهید در بالای صفحه نوشته شده "نقل از صفحه قبل"

"حساب آموزان مجری آموزش حسابداری ویژه بازار کار"