تعیین نصاب معاملات در سال 1397-حساب آموزان

"آموزش حسابداری ویژه بازار کار را با حساب آموزان فراگیرید"

? هیأت وزیران نصاب معاملات ( موضوع قانون برگزاری مناقصات ) را برای سال ۱۳۹۷ تعیین کرد.

? بر این اساس، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

? همچنین نصاب معاملات یاد شده به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

? نکته : با توجه به تعیین حد نصاب معاملات و تعیین ۲۵۰ میلیون ریال برای معاملات کوچک ، مودیان مشمول مقررات ارسال فهرست معاملات می توانند در سال ۱۳۹۷ ، معاملات تا سقف یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان ( ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال ) در هر صورتحساب را به صورت تجمیعی ارسال نمایند.

" حساب آموزان مجری آموزش حسابداری ویژه بازار کار "