چرخه عملیات حسابداری-حساب آموزان

"آموزش حسابداری ویژه بازار کار را با حساب آموزان فراگیرید"

♦️چرخه حسابداری به یک سری ازعملیاتی می‌گویند که هر سال و یا در هر دوره مالی تکرار می‌شود.این چرخه اطلاعات مفید و سودمندی در قالب صورت وضعیتهای مالی از جمله صورت وضعیت درآمد،ترازنامه ،صورت وضعیت جریان نقدینگی و صورت وضعیت معاوضه های صاحبان سهام می دهد .

چرخه حسابداری یک بار در هر دوره حسابداری کنترل و متابعت می شود و از ثبت و ضبط معاملات با افراد آغاز می شود و با آماده سازی صورت وضعیتهای مالی و بستن حساب ها خاتمه می یابد .
این چرخه به ترتیب شامل عملیات‌های زیر است:

1️⃣) جمع آوری کلیه اطلاعات مالی موسسه

2️⃣) تجزیه و تحلیل کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه

3️⃣) ثبت کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه در دفتر مالی

4️⃣) انتقال کلیه عملیات‌ها از دفتر روزنامه به دفتر کل

5️⃣) آماده کردن تراز آزمایشی (اصلاح نشده)

6️⃣) اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل

7️⃣) آماده کردن تراز آزمایشی (اصلاح شده)

8️⃣ )آماده کردن صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه

9️⃣ )بستن حسابهای موقت

10) آماده کردن تراز آزمایشی (اختتامی)

11) تهیه ترازنامه و بستن حسابهای دائمی

⬅️به طور کلی عملیات حسابداری در دو دوره زمانی انجام می‌شود.
✔️ در طول دوره مالی و در پایان دوره مالی.
?قسمت اول که در طول دوره مالی انجام می‌شود شامل :
▪️ جمع آوری کلیه اطلاعات مالی موسسه،
▪️تجزیه و تحلیل کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه،
▪️ثبت کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه در دفتر مالی،
▪️انتقال کلیه عملیات‌ها از دفتر روزنامه به دفتر کل است.

✔️ و بقیه عملیات در پایان دوره مالی انجام می‌شود.

"حساب آموزان مجری آموزش حسابداری کاربردی ویژه بازار کار"