اسناد پرداختنی-حساب آموزان

"آموزش حسابداری ویژه بازار کار را با حساب آموزان فراگیرید"

✅ تمام اطلاعات مورد نیاز در مورد اسناد پرداختنی

♦️اسناد پرداختنی به صورت ساده به چک های صادره از حساب بانکی افراد یا شرکت ها در وجه سایرین گفته می‎شود.
پرداخت این اسناد می تواند به دلیل پیش پرداخت، پرداخت اجاره، پرداخت مالیات، خرید مواد و کالا انجام شود. ماهیت اسناد پرداختنی بستانکار می باشد.

♦️اصطلاح حساب های پرداختنی به بدهی های ناشی از خرید کالا و خدمات ، در جریان عادی تجارت گفته می شود . که شامل ، خرید نسیه کالا ، مواد اولیه ، دارایی های ثابت و اثاثه اداری است .

✔️بدهی های بهره دار نباید جزء حساب های پرداختنی طبقه بندی شود ، بلکه باید جداگانه و تحت عنوان های اوراق قرضه ، اسنادپرداختنی ، وام های با وثیقه یا قراردادهای اقساطی نشان داده شود .

?هدف از اسناد پرداختنی و موارد ثبت :
هدف از حساب : این حساب میزان تعهدات شرکت که ناشی از خرید کالا و خدمات موضوع فعالیت اصلی شرکت می باشد را نشان می دهد.

? موارد ثبت : بهنگام خرید کالا و خدمات مرتبط با فعالیت اصلی شرکت که انتظار می رود در چرخه عملیات عادی شرکت یا یک سال هرکدام طولانی تر باشد تسویه گردد و همچنین تسویه این تعهدات از محل دارائیهای جاری این حساب مورد ثبت قرار میگیرد.

حسابهای پرداختنی ***

اسناد پرداختنی ***

اسناد پرداختنی ***

بانک ***

نکته :در پکیج آموزش حسابداری ویژه بازار کار به طور کامل این مبحث توضیح داده شده و نحوه ثبت آن در نرم افزار حسابداری نیز آموزش داده شده است .

"حساب آموزان مجری آموزش حسابداری ویژه بازار کار"