استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی صیاد-حساب آموزان

"آموزش حسابداری ویژه بازار کار را با حساب آموزان فرا گیرید"

در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) و با هدف ایجاد شفافیت در فضای بازار کار از طریق ارایه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتریان ، سامانه استعلام پیامکی صیاد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهره برداری است.

بر این اساس هموطنان عزیز میتوانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چکهای صیاد به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره 701701 و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چکهای برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.

"حساب آموزان مجری آموزش حسابداری ویژه بازار کار"