حسابهای مستقل-حساب آموزان

"آموزش حسابداری ویژه بازار کار را با حساب آموزان فرا گیرید"

حساب های مستقل

? ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ مرسوم ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻭﺟﻮﻫﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

? ﻫﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎ, ﺑﺪﻳﻬﺎ, ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻓﻲ (ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻬﺎ , ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻬﺎ, ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻬﺎ) ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﺎﺹ ﻳﺎ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

? ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺎلی ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ می ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎلی ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﻬﺎ, ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ می ﺑﺎﺷﺪ.

با توجه به تعریف حساب های مستقل ایجاد هر حساب مستلزم تحقق دو شرط زیر است:

الف_وجود یک واحد مالی مستقل ،شامل وجوه نقد و سایر دارایی ها که طبق مقررات به برنامه ها ،فعالیتها و طرح های خاص تخصیص یافته اند .

ب_وجود یک واحد حسابداری دو طرفه مستقل که فعالیتهای مالی مربوط به واحد مالی در آن ثبت می گردند .

? ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺎلی ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎی ﺩﻭلتی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ کلی ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می ﮔﺮﺩﺩ.

1⃣ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﺍی ﻭﺟﻮﻩ ﺩﻭلتی(دارایی ها و منابع مالی آنها متعلق به دولت و سازمان های غیر انتفاعی است ):
● ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻮمی
● ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
● ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎصی
● ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎی ﻋﻤﺮﺍﻥ

2⃣ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎلی ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻮﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ
● ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎفتی ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺎﺹ

3⃣ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﺍی ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻣﺎنی
● ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻣﺎنی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ
● ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻣﺎنی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ
● ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻣﺎنی ﺑﺎﺯنشستگی
● ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺻﻮلی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ

تفاوت های اساسی حساب مستقل عمومی با واحد های حسابداری مستقلی که در موسسات بازرگانی نگهداری می شوند :

  • این حساب مستقل علاوه بر حساب های عادی شامل حساب های بودجه ای برای ثبت درآمدهای پیش بینی شده ،اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده می باشد .
  • هزینه های حساب مستقل عمومی معمولا به منظور تحصیل درآمد انجام نمی شود بلکه هدف اجرای برنامه ها و عملیاتی است که در بودجه مصوب پیش بینی گردیده است .
  • در حساب مستقل عمومی بودجه مصوب سالانه منابع درآمدها را تعیین و با وجود آنکه حساب مستقل دارای عمر نا محدود می باشد ،تداوم درآمدها و هزینه ها مستلزم بودجه سالانه است .
  • در حساب مستقل عمومی شناخت درآمد بر مبنای حسابداری تعهدی یا نقدی صورت می گیرد ،درآمدهایی که آماده و قابل اندازه گیری باشند بر اساس حسابداری تعهدی و درآمدهایی که قابل شناسایی قطعی نیستند بر اساس حسابداری نقدی ثبت می گردند .

"حساب آموزان مجری آموزش حسابداری ویژه بازار کار"