اجزای تشکیل دهنده مدل حسابداری-حساب آموزان

"آموزش حسابداری ویژه بازار کار را با حساب آموزان فرا گیرید"

اجزای تشکیل دهنده حسابداری عبارتست از مفروضات اساسی حسابداری، مفاهیم، ​​اصول، و روش های تعیین نحوه ضبط، اندازه گیری، و گزارشگیری.

[caption id="attachment_455" align="alignnone" width="295"]نرم افزار آموزش حسابداری نرم افزار آموزش حسابداری[/caption]

آثار معاملات و عملیات مالی

برای اینکه ، آثار معاملات و عملیات مالی مختلف در چهار چوب فرضییات بنیادی حسابداری ، تجزیه و تحیل ، اندازه گیری ،ثبت ،طیقه بندی ،تجمع و تلخیص و گزارشهای مفهومی و مفید در باره منابع مالی و تعهدات و عملکرد یک موسسه فراهم آید، بهتر است از مدلی در حسابداری بکار  رود که اجزاء تشکیل دهنده آن عبارتند از: دارایی؛ بدهی؛ سرمایه؛ درآمد؛ هزینه.

عملیات اساسی در حسابرسی

"حساب آموزان مجری آموزش حسابداری  ویژه بازار کار"