انواع قرارداد پیمانکاری-حساب آموزان

"حسابداری ویژه بازار کار را با حساب آموزان فرا بگیرید"

قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیر است :

قرارداد بر اساس واحد بها:

در قرارداد بر اساس واحد بها پیمانکار تعهد می کند عملیات موضوع پیمان را بر اساس مبلغ معینی که برای واحد هر کار (مثلا یک متر گودبرداری)پیشنهاد کرده است انجام دهد.در این نوع قرارداد برای محاسبه ضریب پیمان ،مبلغی را که پیمانکار بر اساس قیمتهای واحد مورد نظر برای مجموع کار محاسبه و پیشنهاد کرده است با برآورد مصوب مقایسه می کنند و اختلاف آن را به عنوان اضافه یا تخفیف در نظر می گیرند.با اعمال این درصد تخفیف یا اضافه بر روی برآورد مصوب ،هزینه کار قیمتهای واحد قرارداد بدست می آید .

*جمع مبلغ برآوردی دستگاه اجرایی (کارفرما)/جمع مبلغ پیشنهادی پیمانکار =ضریب پیمان

قرارداد مقطوع :

در مواردی ممکن است کار مورد نظر یا قسمتی از آن به صورت مبلغ قطعی به پیمانکار واگذار شود .در قرارداد مقطوع ،پیمانکار توافق می کند عملیات موضوع پیمان را در برابر مبلغی به عنوان بهای کل کار انجام دهد.

قرارداد امانی:

در این نوع قرارداد ،مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانکار پرداخت می شود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه ای ثابت دریافت می کند .

نکته :قرارداد امانی با روش انجام کار بطور امانی تفاوت دارد .در روش امانی کارفرما برای اجرای طرح قراردادی با پیمانکار منعقد نمی کند بلکه طرح را با استفاده از عوامل و کارکنان خود اجرا و هزینه های مربوط را راساُ پرداخت می کند .

قرارداد بر اساس مواد و دستمزد :

این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق می کند عملیات موضوع پیمان را در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و سایر مخارجی که کرده است انجام دهد. پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را بر اساس بازیافت دستمزد و هزینه های غیر مستقیم و سود مورد انتظار تعیین می کند .

قرارداد مدیریت اجرا :

در این نوع قرارداد،پیمانکار در برابر دریافت حق الزحمه معمولا مقطوع ،مدیریت اجرای طرح را به عهده می گیرد . در قرارداد مدیریت اجرا تامین مصالح ،ماشین آلات و تجهیزات و نیروی انسانی مستقیم و سایر نیازهای انجام کار به استثنای هزینه مدیریت کار (که به عهده پیمانکار عامل مدیریت است )بر عهده کارفرما می باشد .

"حساب آموزان مجری آموزش حسابداری ویژه بازار کار "