کارهای مجرمانه و غیر مجرمانه -حساب آموزان

"حسابداری ویژه بازار کار را با حساب آموزان فرا بگیرید "
تعاریف انواع کوتاهی در کار مجرمانه و غیرمجرمانه

1⃣ سهل انگاری:

نداشتن دقت کافی در انجام وظیفه که این کم دقتی باعث زیان اشخاص دیگر شود.

2⃣ سهل انگاری متقابل:

نوعی از سهل انگاری است که شاکی با انجام آن موجب زیان خود شده است.

3⃣ قصور:

بی توجهی کامل نسبت به مسئولیتها

4⃣ اشتباه:

خطاهای سهوی در صورت ها و مدارک مالی مانند اشتباه غیر عمدی در استفاده از اصول حسابداری.
نکته: بطور کلی اشتباه یعنی هرگونه خطای سهوی در صورتهای مالی مانند:
?اشتباهات محاسباتی یا دفتری در اسناد یا مدارک اولیه حسابداری.
?بی توجهی به حقایق موجود یا برداشت نادرست از آنها.
?بکارگیری نادرست و سهوی رویه های حسابداری.

5⃣ تخلف:

تحریفهای عمدی در صورتهای مالی که اغلب مدارک حسابداری آنها نیز جعل شده است.

6⃣ تقلب:

تحریف یک حقیقت با اهمیت توسط شخصی که می داند مطالبش حقیقت ندارد.
نکته: تقلب یعنی اقدامات عمدی یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث که به ارائه نادرست صورتهای مالی منجر شود تقلب می تواند شامل موارد زیر باشد:
?سوء استفاده از دارائیها
?دستکاری جعل یا تغییر اسناد و مدارک
?ثبت معاملات بدون مدارک مثبته (معاملات صوری)
?بکارگیری نادرست رویه های حسابداری (عمدی)
?ارائه نادرست آثار مالی معاملات یا حذف آنها از اسناد و مدارک.

7⃣ معادل تقلب:

چنانچه وظایفی که انجام آن مستلزم دقت بسیار بالایی است با بی دقتی تمام انجام شود بطوریکه موجب گمراهی افرادی که انتظار انجام کار با دقت دارند، گردد. رویداد فوق معادل تقلب نامیده می شود.
"حساب آموزان مجری آموزش حسابداری ویژه بازار کار"