چاپ

آشنایی با مفاهیم مهم مالیاتی مشاور مالیاتی در کرج | مشاور مالیاتی | خدمات مالی در کرج مالیات ابرازی
مالیات تشخیصی
مالیات قطعی
مالیات تادیه شده
ذخیره مالیات و پیش پرداخت مالیات البته سودابرازي است كه ما در اظهارنامه عملكرد ابراز مي كنيم و بر اساس آن 25% ماليات پرداخت مي نمائيم. مالياتي است كه واحد مالياتي براساس رسيدگي به دفاتر بر آورد نموده و برگ تشخيص كشيده و به شركت جهت پرداخت يا اعتراض ارسال مي كند . مالياتي است كه بعد از برگ تشخيص و عدم اعتراض ما يا اعتراض ما و رفتن به كميسيون كه احتمالا شايد مبلغي تقليل يابد قطعي شده و برگ قطعي صادر و طي مهلت بايد پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شود . معني اين لغت يعني ماليات پرداخت شده
  مبلغي است كه بر اساس ماليات ابرازي محاسبه كرده و ذخيره مي گيريم در واقع 25% سود جاري .که البته دیگر از کلمه ذخیره مالیات استفاده نمیکنیم و تحت عنوان مالیات پرداختنی میباشد.
 پيش پرداخت ماليات : وجوهي است كه بابت مالياتهاي تكليفي كه شركتها از ما كم مي كنند و يا وجوهي كه طي توافق و مذاكره قبل از قطعي شدن ماليات به دارائي پرداخت مي نمائيم .
مشاور مالیاتی در کرج | مشاور مالیاتی | خدمات مالی در کرج  
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus