کرج، مصباح، جنب نمایندگی ایرانسل
02634220465
09125134102
حساب آموزان
حسابرس داخلی کیست و چگونه تعیین می‌شود و فرآیند گزارش‌دهی آن چگونه است؟ خدمات حسابداری در کرج | موسسه حسابداری در کرج | آموزش حسابداری در کرج حسابرس داخلی شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف مدیریت عالی شرکت به منظور اجرای وظایف حسابرسی داخلی استخدام یا منصوب می‌شود. در واقع «حسابرسی داخلی» نوعی حسابرسی است که توسط کارشناسان حرفه‌ای که در استخدام سازمان مورد حسابرسی قرار دارند، انجام می‌شود.
اگر چه حسابرسان داخلی برای حفظ بی‌طرفی، وظایف خود را به گونه‌ای مستقل از فعالیت‌ها و عملیات سازمان مورد حسابرسی انجام می‌دهند، اما اصطلاح «حسابرسان مستقل» تنها به حسابرسان مستقل از سازمان (و نه در استخدام آن) گفته می‌شود. دامنه حسابرسی داخلی بسیار گسترده و دربرگیرنده همه جنبه‌های عملیاتی سازمان در تمام سطوح مسوولیت است. اما حسابرسان مستقل، اساسا به سیستم حسابداری مالی و تنها آن بخش از فعالیت‌های سازمان می‌پردازند که به گونه‌ای مستقیم، اثر بااهمیتی بر صورت‌های مالی دارد. براساس بخش (۶۱) از استاندارد حسابرسی ایران، حسابرسی داخلی یعنی وظایف ارزیابی که در داخل واحد مورد رسیدگی و توسط کارکنان آنان به منظور ارائه خدمت به آن واحد به وجود می‌آید و یکی از ارکان اصلی کنترل داخلی محسوب می‌شود.
فعالیت‌های حسابرسی داخلی در صورت انجام درست و اصولی کمک موثری در امر حسابرسی صورت‌های مالی پایان دوره بوده و قاعدتا باید هزینه حسابرسی مستقل را کاهش دهد. حسابرس داخلی به عنوان بخشی از سیستم کنترل داخلی بوده که در دهه اخیر به عنوان زیرمجموعه کمیته حسابرسی تلقی و توسط همین کمیته منصوب می‌شوند. آموزش حسابداری ویزه بازار کار در کرج | آموزش حسابداری ویزه بازار کار  استاندارد حسابرسی (شماره ۶۵) انجمن حسابداران رسمی آمریکا مقرر می‌دارد که حسابرسان مستقل برای اتکای خود به کار حسابرسان داخلی در انجام دادن حسابرسی‌های مالی مستقل، باید ویژگی‌های صلاحیت حرفه‌ای و کاردانی و بی‌طرفی حسابرسان داخلی را ملاک کار خود قرار دهند.
گزارش حسابرسان داخلی به کمیته حسابرسی و در غیاب آن به مدیریت عالی (هیات‌مدیره) شرکت ارائه می‌شود. بدیهی است نخست پیش‌نویس گزارش حسابرسی داخلی همچون گزارشات حسابرسی خارجی، باید در اختیار واحدهای مورد حسابرسی قرار گیرد تا پس از ارائه پاسخ‌های رسیده تکمیل و به شکل گزارش نهایی به مراجع درون شرکتی مربوطه تسلیم شود. آموزش حسابداری ویزه بازار کار در کرج | آموزش حسابداری ویزه بازار کار  تفاوت های حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل در بسیاری از سازمان ها تفکیک وظایف حسابرسان داخلی و مستقل به دلیل آمیختگی وظایف با ابهام مواجه می شود و به هنگام بروز نارسایها معلوم نیست کدام مرجع باید پاسخگو باشد و این درحالی است که این دو حرفه از یکدیگر جدا بود ه و تفاوتهای با هم دارند . اجازه بدهید از اول شروع کنیم حسابرسان مستقل برای سالها وظیفه اظهار نظر بر صورت حسابهای مالی از نظر رعایت مقررات و انطباق آن با عملیات را به عهده داشته اند . در دنیای امروز با توجه به تعدد  ادغامها خرید شرکتهای دیگر و استاندارد های جدید حسابداری نقش حسابرسان مستقل از اهمیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار شده است برای مثال حسابرسان مستقل موظف به ارائه مشاوره و اعلام تحولات مالیاتی و حسابداری به کمیته حسابرسی هستند ضمن اینکه انها با مشاهده اثرات نارسایها برصورت حسابهای نهایی آموزشهای لازم را به کمیته حسابرسی ارائه می دهند . حسابرسی داخلی ابزاری است دراختیار مدیریت  عالی تادر صورت نیاز و به منظور دریافت پاسخ سریع به سوالات خود از آن استفاده کنند .
 • وظایف
حسابرسانی داخلی ، به خدمات مالی ، عملیاتی ، مشاوره ای ، نظارتی ، رایانه و بررسی تخلفات می پرداند  حال آنکه وظیفه حسابرسان مستقل اظهار نظر نسبت به صورت حسابهای نهایی است .
 
 •  ارتباط با مدیریت
حسابرسان داخلی گزارش به مدیریت ایجاد ارتباط سازمانی با تمامی واحد ها به منظور حصول  اطمینان از اجرای عملیات و شناخت نارساییها و حل به موقع آنهاست ولی حسابرسان مستقل صرفا  باید در زمینه مسائل  مالی به مدیریت گزارش دهند .
 • ارتباط با کمیته حسابرسی
گزارش  عملیاتی به کمیته با ارائه اظهار نظر نسبت به مخاطرات احتمالی ،صورت حسابهای نهایی ، سیستمهای کنترل و چگونگی انطباق با قوانین ، مقررات و سیاستها  وظیفه حسابرسان داخلی و گزارش به کمیته و اظهار نظر در مورد صحت و سقم صورت حسابها نهایی وضعیت موارد و نواقص معوق واثرات آنها برصورت حسابهای نهایی وظیفه حسابرسان  مستقل است .
 • استاندارد ها
حسابرسان داخلی ، از استاندارد های جامع حسابرسی داخلی تبعیت می کنند اما حسابرسان مستقل ازاستاندار های جامعه حسابرسان مستقل .
 • روش بررسی
 حسابرسان داخلی روشی متناسب با موضوع خاص و اهداف مورد  نظر اتخاذ می کنند اما حسابرسان مستقل از روشی ثابت که مبتنی بر تجارت گذشته آنهاست پیروی می کنند .
 
 • محدودیتها
حسابرس مستقل با آنکه از لحاظ سازمانی مستقل از واحد  مورد رسیدگی است اما مستقل از شرکت نیست  درحالی که حسابرس مستقل جدا از شرکت و دارای استقلال کامل است .
 • نتایج بررسی
 حسابرس داخلی مشکلات را شناسایی می کند راهکار ارائه می دهد و برای رفع مشکل کمک  و تسهیلات لازم رافراهم  می آورد اما حسابرس مستقل عملیات را از جهت انطباق با موارد قانونی مورد توجه قرار داده و در صورت وجود مغایرت تعدیلات ضروری را انجام می دهد بدون آنکه به منشاء نارسایها توجه داشته باشد
 • کنترلها
حسابرس داخلی به ارزیابی سیستم کنترلهای  داخلی عملیاتی و مالی در سطوح  مختلف فرایندشرکت می پردازد  و حسابرس مستقل سیستم  کنترل های داخلی را از نظر صحت اطلاعات مالی ارزیابی می کند .
 • مخاطرات
شناخت و تشریح خطرات پیش بینی احتمال وقوع و بر آورد اثرات آن و ارائه پیشنهاد های لازم در شمار وظایف حسابرس داخلی وافشای خطرات احتمالی درصورت حسابهای نهایی برعهده حسابرسان مستقل  است .
 • تخلفات
این امردر برنامه حسابرسی داخلی  مورد توجه بوده و نسبت به بررسی موضوع از جنبه تخلفات اقدام می شود اما حسابرسان مستقل دراین خصوص کاری انجام نمی دهند . آموزش حسابداری ویزه بازار کار در کرج | آموزش حسابداری ویزه بازار کار توصیه  ها و پیشنهاد ها :  حسابرسان داخلی توصیه های مطرح شده در گزارش را با جلب نظر مدیریت، پیگیری کرده و از انجام آن مطمئن می شوند اما حسابرسان مستقل موارد مطروحه لازم را با صلاح دید او انجام می دهند . حسابرسی داخلی اقدامات واحد مورد نظر را در اصلاح  نارساییهای مطروحه مورد توجه و ارزیابی قرار می دهد اما در عرصه حسابرسی مستقل از یک سیستم مستند سازی مشابه پیروی می کنند اما تفاوتها یی هم با یگدیگر دارند از جمله اینکه حسابرسان مستقل  به منظور رعایت الزامات قانونی خارج از موسسه و برحسب نیاز آنها به امر بررسی  می پردازند تا نظریه مستقلی از نتیجه عملیات شرکت  -  فی المثل به سهام داران و موسسات مالی و یا سازمانها ذی ربط – ارائه کنند اما حسابرسان داخلی برحسب نیاز مدیریت و به درخواست آنها  برای حصول اطمینال از دقت اثر بخشی و کفایت عملیات به امر بررسی می پردازند . خدمات حسابداری در کرج | موسسه حسابداری در کرج | آموزش حسابداری در کرج ضرورت وجود حسابرسان داخلی چیست؟ باوجود حسابرسان رسمی چه نیازی به آنها هست؟ حسابرسی مستقل معمولا یک ضرورت قانونی است و مدیریت سازمان مکلف به انجام آن است در حالی که حسابرسی داخلی ارزیابی مستقلی است که توسط مدیران سازمان (در سال‌های اخیر احتمالا در اجرای یک الزام قانونی) بوجود می‌آید. هدف اصلی حسابرسی مستقل، اظهار‌نظر در مورد صورت‌های مالی شرکت بوده به طریقی که به نحو درستی تنظیم و وضعیت شرکت را به شکلی مطلوب نشان داده که دارای اشتباه و تحریف با اهمیت نباشد. اما هدف اصلی حسابرسی داخلی، بررسی همه سیستم‌های کنترل داخلی است. حسابرسی مستقل ممکن است در مورد سیستم کنترل داخلی نیز اظهار‌نظر کند، اما این اظهار‌نظر به کنترل‌هایی محدود می‌شود که حسابرسان آن را به عنوان بخشی از کار خود مورد ارزیابی قرار داده‌اند، ولی حسابرسی جامع کنترل‌های داخلی از وظایف حسابرسان داخلی است. از آنجا که حسابرس داخلی در استخدام شرکت است، به طور پیوسته با مدیریت و شرکت همکاری داشته و می‌تواند سیستم‌های کنترلی و کارآیی آن را بررسی کرده و زودتر از حسابرسان مستقل به نواقص موجود پی برده و مدیریت را در جریان بگذارد. ماهیت حسابرسی داخلی، نظارت قبل از خرج بوده در حالی که ماهیت حسابرسی مستقل، نظارت بعد از خرج است.
از طرف دیگر، حسابرسی مستقل تحقیق خود را تنها از نظر مالی انجام داده و رضایت وی از درستی سود و زیان و اصالت و صحت اسناد و مدارک مالی بوده و سیستم کنترل‌های داخلی، در بیشتر موارد وی را قانع ساخته و به ابراز عقیده حرفه‌ای در باب حساب‌های نهایی اکتفا می‌کند، در حالی که حسابرسی داخلی خط‌و‌مشی و سیاست مدیریت را در تمام جنبه‌های سازمان اعم از مالی و غیر‌مالی دنبال می‌‌کند.
نحوه رسیدگی حسابرسان مستقل به عملیات شرکت‌های بزرگ به خصوص با توجه به زمان محدود متکی بر نمونه‌گیری، تست و چک بوده و عملا نمی‌توانند آنچنان که حسابرسان داخلی به آزمایش و بررسی حساب‌ها و مدارک و اطلاعات می‌پردازند در جزئیات وارد شوند. آموزش حسابداری ویزه بازار کار در کرج | آموزش حسابداری ویزه بازار کار وجود حسابرسان داخلی تا چه حد با مساله حاکمیت شرکتی ارتباط دارد؟ حاکمیت شرکتی، مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است. این قانون که بر نظام پاسخگویی و قبول مسوولیت اجتماعی استوار است، مجموعه‌ای از وظایف و مسوولیت‌هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود.
در آیین‌نامه حاکمیت شرکتی، تاکید ویژه‌ای بر استقرار نظام حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی شده و رابطه بین مدیران و حسابرسان مستقل از طریق کمیته حسابرسی شکل می‌گیرد. به نظر می‌رسد با اجرای درست آئین نامه حاکمیت شرکتی، حسابرسی از شکل تشریفاتی خارج شده و استقرار سیستم کنترل‌های داخلی و به ویژه نظارت کمیته حسابرسی باعث افشای به موقع اطلاعات و اجتناب از نوسانات شدید سودهای برآوردی و دستکاری در قیمت‌ها می‌شود. در حال حاضر سهامداران جزء هیچ گونه ابزاری برای نظارت بر مدیران و حتی اطلاع از مصوبات هیات‌مدیره و دسترسی به صورت‌های مالی کامل ندارند در حالی که در آیین‌نامه‌ حاکمیت شرکتی پیش‌بینی شده که شرکت‌های بورسی، باید دارای پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی باشند و کلیه اخبار، آمار و اطلاعات مالی را به موقع در اختیار همه سهامداران بگذارند و در هیات رییسه مجمع و همچنین در هیات مدیره شرکت، از بین سهامداران جزء نیز نماینده وجود داشته باشد تا احتمال تخلف کاهش یابد. افزون بر آن، حاکمیت شرکتی در واقع، نوعی محدودیت برای سهامداران عمده و دسترسی سهامداران جزء به اطلاعات و اعمال کنترل بر مدیریت است. مزایای آئین‌نامه حاکمیت شرکتی عبارت از شفاف‌سازی اطلاعات، رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام، برقراری سیستم کنترل‌های داخلی و ارتقای رابطه حسابرسان مستقل با شرکت است.
 
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus

نظرات (0)

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان. ثبت نام یا ورود به حساب کاربری.
0 حرف
پیوست ها (0 / 1)
موقعیت خود را به اشتراک بگذارید.
کد را وارد کنید. واضح نیست؟
مزیت های رقابتی موسسه حسابداری حساب آموزان
 • logonegar.png
 • 003.png
 • 005.png
 • mantegh-cd-box1.png
 • 002.png
 • 004.png
 •  
  کرج، بلوار امام زاده حسن، نرسیده به چهارراه مصباح، جنب نمایندگی ایرانسل، پلاک 696، واحد 1
 •  
  02634220465
 •  
  09128085406
 •  
  09125134102

امروز 40

دیروز 33

هفته 212

ماه 918

کل 94681

کلیه حقوق این سایت برای مالک سایت محفوظ است
طراحی سایت توسط سومار. بوسیله سایت ساز سومار

بالا
پایین
?