کرج، مصباح، جنب نمایندگی ایرانسل
02634220465
09125134102
ﺍﺷﺘﺒﺎهات ﻣﺮﺳﻮﻡ حسابداران

ﺍﺷﺘﺒﺎهات ﻣﺮﺳﻮﻡ حسابداران

موسسه خدمات مالی در کرج | خدمات حسابداری در کرج
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1 ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺩﯾﻌﻪﻫﺎﯼﻣﺤﺼﻮﻝﯾﺎﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ.
ﯾﮏ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺭﺍﯾﺞ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﯾﺪ ﺍﯾن ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻝﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺩﯾﻌﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺩﺭﯾﺎﻓﺖﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﭼﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ (ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻻ ﯾﺎﺧﺪﻣﺖ ) ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﯿﺪ، ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺩﺭﺁﻣﺪﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺑﺪﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩﯼ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﻮﻟﯽ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻫﺴﺘﯿﺪ .

اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
 • در سیستم حسابداری سنتی ، مفهوم استهلاک به فرآیند تسهیم و تخصیص بهای اولیه دارایی ثابت از طریق روش منظم و سیستماتیک و منطقی به دوره های مالی که انتظار کسب سود و فایده از تحصیل آنها می رود، اطلاق می گردد.
 • طبق استانداردهای بین المللی حسابداری شماره 4 (استهلاک) سرشکن کردن مبلغ قابل استهلاک یک دارایی به عمر مفید برآوردی آن.
 • طبق استانداردهای حسابداری ایران، تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن.
 • طبق نظریه FASB، استهلاک به عنوان تسهیم منطقی و سیستماتیک بهای تمام شده به دوره های استفاده از آن.
 • طبق قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 149) آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت، تقلیل ارزش می یابد.
 • طبق قانون تجارت (ماده234) پائین آمدن ارزش یک دارایی ثابت که در نتیجه استعمال، تغییر فنی و یا علل دیگر حادث گردد.

اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
حساب آموزان
ارزش افزوده  چیست  وچه  تفاوتی با سود دارد ؟ حسابداری در کرج , آموزش حسابداری ویژه بازار کار در کرج
ارزش افزوده نوعی مالیات عام است که به صورت چند مرحله ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع، اخذ میشود.
به عبارت دیگر مالیاتی است که در طول فرایند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهایی، مرحله به مرحله اخذ می شود.

اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus

آشنایی با مفاهیم مهم مالیاتی مشاور مالیاتی در کرج | مشاور مالیاتی | خدمات مالی در کرج مالیات ابرازی
مالیات تشخیصی
مالیات قطعی
مالیات تادیه شده
ذخیره مالیات و پیش پرداخت مالیات

اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
حساب آموزان
حسابرس داخلی کیست و چگونه تعیین می‌شود و فرآیند گزارش‌دهی آن چگونه است؟ خدمات حسابداری در کرج | موسسه حسابداری در کرج | آموزش حسابداری در کرج حسابرس داخلی شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف مدیریت عالی شرکت به منظور اجرای وظایف حسابرسی داخلی استخدام یا منصوب می‌شود. در واقع «حسابرسی داخلی» نوعی حسابرسی است که توسط کارشناسان حرفه‌ای که در استخدام سازمان مورد حسابرسی قرار دارند، انجام می‌شود.
اگر چه حسابرسان داخلی برای حفظ بی‌طرفی، وظایف خود را به گونه‌ای مستقل از فعالیت‌ها و عملیات سازمان مورد حسابرسی انجام می‌دهند، اما اصطلاح «حسابرسان مستقل» تنها به حسابرسان مستقل از سازمان (و نه در استخدام آن) گفته می‌شود.

اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
حساب آموزان

ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟ آموزش حسابداری در کرج | خدمات حسابداری در کرج  یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه ، تعادل و توازن توزیع ثروت در آن جامعه می‌باشد. برای بررسی وضعیت توزیع ثروت در جامعه ابتدا باید ابزارهای اندازه‌گیری و بیان آن را بشناسیم.
ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. خدمات مالی در کرج | آموزش حسابداری ویژه بازار کار در کرج
یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است. از جمله مهمترین شاخص‌های این سنجش ضریب یا شاخص جینی (Gini coefficient) است. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.
دانلود پکیج آموزشی حسابداری | حسابداری ویژه بازار کار
اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد. شاخص جینی همان ضریب جینی است که برای فهم بهتر، آن را به صورت درصد بیان می‌کنند.

اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
حساب آموزان

حق بیمه

حق بیمه وجهی است که کارفرما بابت بیمه اجتماعی کارگران از حقوق کارگر کسر و ســهم خود را نیز به آن می افزاید و به شعب سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند. میزان حق بیمه ۳۰ درصد دســتمزد دریافتی کارگر است که بابت خدماتی از قبیل بازنشســتگی و فوت بعد از بازنشســتگی ۱۲ درصد، فوت قبل از بازنشستگی ۲درصد، ازکارافتادگی ۴درصد،درمان ۹درصد، بیمه بیکاری ۳ درصد است. سهم کارفرما از حق بیمه ۲۳ درصد و سهم بیمه شده ۷ درصد است.
آموزش حسابداری ویژه بازار کار در کرج

اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
حساب آموزان
حساب آموزان
آسیب های شغلی در حسابداران
 
همیشه این احتمال وجود دارد که حسابداران در محاسباتشان دچار اشتباه شوند و همین موضوع استرس زیادی را به آنها تحمیل می کند.
این روزها تعداد طرفداران شغل حسابداری افزایش پیدا کرده، زیرا بسیاری از افراد بر این باورند این حرفه پردرآمد است و بازار کار بسیار خوبی هم دارد. البته شاید همین‌طور باشد، اما آسیب‌های شغلی را هم نباید نادیده گرفت.
آموزش حسابداری ویژه بازار کار در کرج | آموزش حسابداری ویژه بازار کار

اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
مزیت های رقابتی موسسه حسابداری حساب آموزان
 • 003.png
 • logonegar.png
 • 002.png
 • 004.png
 • 005.png
 • mantegh-cd-box1.png
 •  
  کرج، بلوار امام زاده حسن، نرسیده به چهارراه مصباح، جنب نمایندگی ایرانسل، پلاک 696، واحد 1
 •  
  02634220465
 •  
  09128085406
 •  
  09125134102

امروز 71

دیروز 141

هفته 518

ماه 8061

کل 114336

کلیه حقوق این سایت برای مالک سایت محفوظ است
طراحی سایت توسط سومار. بوسیله سایت ساز سومار

بالا
پایین
 • درخواست تماس

  برای درخواست تماس، لطفا شماره خود را وارد نمایید:
  نام کامل*
  لطفا نام کامل خود را وارد نمایید

  شماره همراه*
  شماره همراه را به صورت عددی وارد نمایید

  کد امنیتی*
  کد امنیتی
  کد جدید کد امنیتی اشتباه است

?